Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.1) wprowadzam od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.* ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.
 2. Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych dotyczących sposobu załatwiania wybranych spraw.
 3. Informacje dotyczące obsługi klientów znajdują się w zakładkach poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu na stronie internetowej Urzędu.
 4. Spotkania klientów w sprawach skarg i wniosków z: wojewodą, I wicewojewodą, II wicewojewodą oraz dyrektorami i kierownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu zostają zawieszone.
 5. Możliwość osobistego składania skarg, wniosków i podań (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) zostaje zawieszona. Skargi, wnioski i podania można złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl), operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 6. Potwierdzanie profilu zaufanego jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
  Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 7. Do Państwa dyspozycji pozostają adresy e-mail, numery telefonu ogólne do Urzędu i skrytka ePUAP, dostępne na stronie internetowej: https://www.poznan.uw.gov.pl/wazne-kontakty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, petycje, etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

 1. SPRAWY CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)
  1. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
  2. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
  3. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania.
   W celu załatwiania spraw należy kontaktować się z pracownikami Wydziału za pośrednictwem poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl, infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77 oraz operatorów pocztowych. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie nie dłuższym niż ostatni legalny dzień pobytu;
  4. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;
  5. realizowana jest bezpośrednia obsługa klienta w zakresie niezbędnych przesłuchań, odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych:
   • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
   • dla wizyt umówionych drogą telefoniczną – w tym też klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
   • wizyty w celu odbioru karty pobytu, złożenia wniosku w zakresie legalizacji pobytu lub złożenia odcisków linii papilarnych będą się odbywać w:
    Poznaniu w poniedziałki w godzinach od 9:30 do 18:00, oraz wtorki – piątki od 8.15 do 15.15.
    W delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile: w poniedziałki od 10:15 do 17:45 oraz wtorki – piątki od 8:15 do 15:15, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w wyżej podany sposób.
   • w Poznaniu obsługa w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych, odbywać się będzie w Sali obsługi klienta w lokalizacji: Plac Wolności 17.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW W URZĘDZIE PODCZAS WIZYT W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH (NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI)

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, na prośbę pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Przestają obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzone w dniu 8 maja 2021r. na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861).

1Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 879, 905, 957, 1013 i 1054.

*aktualizacja nr 1 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.