Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871) wprowadzam od dnia 27 października 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów zewnętrznych jeżeli procedowane w Urzędzie sprawy wymagają osobistego stawiennictwa klienta oraz w celu zapoznania się strony z zebranym materiałem dowodowym przed zakończeniem prowadzonego w Urzędzie postępowania.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko i wyłącznie na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem rodzaju spraw i sposobu ich załatwiania, o których mowa w punkcie INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 3. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 4. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub drogą elektroniczną, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych dotyczących sposobu załatwiania wybranych spraw.
 5. Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest na stanowiskach do tego przeznaczonych w poszczególnych budynkach Urzędu, tj. na antresoli i w holu budynku w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w pozostałych budynkach Urzędu. Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty.
 6. Informacje dotyczące imienia i nazwiska umówionego klienta oraz komórki organizacyjnej Urzędu, w której prowadzona jest sprawa, będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu (hol), w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w punktach ochrony w pozostałych budynkach Urzędu.
 7. Zawieszone zostają spotkania obywateli w sprawach skarg i wniosków z wojewodą, I wicewojewodą, II wicewojewodą oraz dyrektorami i kierownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu.
 8. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl), za pośrednictwem platformy e-puap lub poczty tradycyjnej.
 9. Rezerwacji wizyt w celu potwierdzenia profilu zaufanego można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 10. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, wyłącznie po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO SEKRETARIATÓW URZĘDU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

 1. SPRAWY CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

 1. wznawia się częściowo bezpośrednią obsługę klienta w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu, odcisków linii papilarnych oraz uzyskania stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku:
  • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą telefoniczną – dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
  • wyżej wymienione wizyty będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach:
   poniedziałek: od 9:30 do 18:00 - składanie wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych odbiór kart pobytu, uzyskanie stempla w paszporcie
   wtorek-piątek: od 8:15 do 15:15 - składanie wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych odbiór kart pobytu, uzyskanie stempla w paszporcie.

Zasady obsługi w Poznaniu:

na Sali B w lokalizacji Plac Wolności 17 w Poznaniu obsługiwane są osoby w celu:

 • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu,
 • składania odcisków linii papilarnych – wizyty umówione drogą telefoniczną, dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych,
 • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w Poznaniu,
 • uzyskania stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku,
 • rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „pozytywna weryfikacja formalna”.

Zasady obsługi w Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile:

W Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile obsługiwane są osoby w celu:

 • składania odcisków linii papilarnych – wizyty posiadające rezerwacje internetowe,
 • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty, gdy ich karta znajduje się w danej delegaturze. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w” (Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile);
 1. wznawia się w ograniczonym zakresie wizyty w celu zapoznania klientów z aktami spraw oraz przesłuchania:
 • w pierwszej kolejności realizowane będą przesłuchania zarezerwowane od 16 marca 2020 r., a w następnej kolejności będą ustalane terminy nowych wizyt,
 1. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
 2. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
 3. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania, zalecamy kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl oraz infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora pocztowego lub odłożyć w czasie;
 4. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, żądania, etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW PODCZAS WIZYT W URZĘDZIE

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Przestają obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzone w dniu 12 października 2020 r. na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758).

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.