Koronawirus - regulacje dotyczące cudzoziemców

Dodano: 11.10.2021

Tak. Jeżeli ostatni dzień ważności Twojej karty pobytu przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tej karty pobytu ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Oznacza to, że masz prawo do posługiwania się posiadaną kartą pobytu jako ważną pomimo upływu określonej w nim daty końcowej okresu ważności. Posiadając taką kartę pobytu zachowujesz prawo do przekraczania granicy państwowej.

czytaj dalej...
Dodano: 11.10.2021

Tak. Posiadacze wiz krajowych zachowują prawo do przekraczania granicy państwowej  oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także przez okres 30 dni po odwołaniu tego ze stanów, który będzie obowiązywał jako ostatni.

czytaj dalej...
Dodano: 25.11.2020

Karta pobytu, podobnie jak inne dokumenty pobytowe zostały przedłużone przez tzw. przepisy Covidowe do 30 dnia po zakończeniu epidemii – czyli na ten moment i co najmniej tak długo jak trwa pandemia  - pozostają ważne.

Więcej na ten temat piszemy tutaj: Rozwiązania prawne dla cudzoziemców w okresie epidemii - przypomnienie 

czytaj dalej...
Dodano: 23.06.2020

Jeżeli obecnie trwa postępowanie o udzielenie Ci zezwolenia na pobyt czasowy i Twoim celem pobytu w dalszym ciagu jest pobyt z rodziną, nie musisz zgłaszać zmiany celu pobytu w przypadku podjęcia zatrudnienia. Jeśli przed złożeniem wniosku byłaś uprawniona do wykonywania pracy, możesz kontynuować zatrudnienie na dotychczasowych zasadach.

czytaj dalej...
Dodano: 19.06.2020

Jeśli wjechałeś do Polski po dniu 14 marca 2020r. i nie złożyłeś wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przed upływem okresu ważności wizy tj. w okresie legalnego pobytu i tak będziesz mógł złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Zgodnie ze szczególnymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi w dniu 31.03.2020r. i 18.04.2020r., termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został przedłużony do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego (tego stanu, który obowiązywał jako ostatni).

czytaj dalej...
Dodano: 19.06.2020

cd. pyt. "... jej pobyt został przedłużony do 30 dnia po ustaniu stanu zagrożenia lub stanu epidemii- stan ten minął decyzji na kartę jeszcze nie ma. Czy taka osoba po ustaniu epidemii jak uzupełni braki formalne (jeżeli takie były) dostanie pieczątkę w paszporcie, będzie mogła świadczyć pracę dalej do uzyskania decyzji?

czytaj dalej...
Dodano: 22.05.2020

Zmiana warunków planowanego zatrudnienia cudzoziemca w trakcie prowadzonego postępowania o pobyt czasowy i pracę oznacza, że pracodawca powinien wypełnić nowy załącznik nr 1 do wniosku o pobyt czasowy i pracę. Nowy załącznik nr 1 powinien zostać przekazany do urzędu i będzie uwzględniony w prowadzonym postępowaniu. Jeżeli planowany dochód cudzoziemca, deklarowany w załączniku, w dalszym ciągu jest wystarczający do pokrycia kosztów utrzymania Jego i rodziny oraz spełnia pozostałe warunki do udzielenia zezwolenia - może otrzymać decyzję pozytywną.

czytaj dalej...
Dodano: 22.05.2020

cd. pyt. Co oznacza sformułowanie "w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie"

czytaj dalej...
Dodano: 22.05.2020

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wydanego na podstawie zatrudnienia u Pracodawcy, u którego już nie pracujesz, powinieneś zgłosić tą informację na piśmie do urzędu. Formularz pomocniczy znajdziesz TUTAJ.

czytaj dalej...
Dodano: 18.05.2020

cd. pyt... jeśli zmniejszenie etatu jest czasowe potrwa tylko 2 miesiące i po tym znowu będę pracować na warunkach podanych w decyzji?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Przepisy wprowadzone w dniu 16.05.2020r. dopuszczają możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę. Regulacja została wprowadzona właśnie po to, aby umożliwić pracodawcom skorzystanie z rozwiązań oferowanych w tzw. tarczy antykryzysowej.

 

czytaj dalej...

Strony