Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.1) wprowadzam od dnia 7 czerwca 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.* ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty.
 2. Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych dotyczących sposobu załatwiania wybranych spraw.
 3. Informacje dotyczące obsługi klientów znajdują się w zakładkach poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu na stronie internetowej Urzędu.
 4. Spotkania klientów w sprawach skarg i wniosków z: wojewodą, I wicewojewodą** oraz dyrektorami i kierownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu zostają zawieszone.
 5. Możliwość osobistego składania skarg, wniosków i podań (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) zostaje zawieszona. Skargi, wnioski i podania można złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl), operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 6. Potwierdzanie profilu zaufanego jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
  Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 7. Do Państwa dyspozycji pozostają adresy e-mail, numery telefonu ogólne do Urzędu i skrytka ePUAP, dostępne na stronie internetowej: https://www.poznan.uw.gov.pl/wazne-kontakty.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, petycje, etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.**

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

 1. SPRAWY CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)
  1. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
  2. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
  3. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania.
   W celu załatwiania spraw należy kontaktować się z pracownikami Wydziału za pośrednictwem poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl, infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77 oraz operatorów pocztowych. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie nie dłuższym niż ostatni legalny dzień pobytu;
  4. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;
  5. realizowana jest bezpośrednia obsługa klienta w zakresie niezbędnych przesłuchań, odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych:
   • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
   • dla wizyt umówionych drogą telefoniczną – w tym też klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
   • wizyty w celu odbioru karty pobytu, złożenia wniosku w zakresie legalizacji pobytu lub złożenia odcisków linii papilarnych będą się odbywać w:
    Poznaniu w poniedziałki w godzinach od 9:30 do 18:00, oraz wtorki – piątki od 8.15 do 15.15.
    W delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile: w poniedziałki od 10:15 do 17:45 oraz wtorki – piątki od 8:15 do 15:15, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w wyżej podany sposób.
   • w Poznaniu obsługa w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych, odbywać się będzie w Sali obsługi klienta w lokalizacji: Plac Wolności 17.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW W URZĘDZIE PODCZAS WIZYT W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH (NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI)

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, na prośbę pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Przestają obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzone w dniu 8 maja 2021r. na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861).

1Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054, 1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967, 2177 i 2311

*Aktualizacja nr 6 ogłoszenia, wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r

**Aktualizacja nr 2 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.