Zmiana zezwolenia – wnioski złożone do 29.01.2022

Złożyłeś wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przed 29.01.2022r. - co dalej?

Jeżeli złożyłeś wniosek o zmianę jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w okresie przed 29.01.2022r., nie będą miały do niego zastosowania obowiązujące od 29.01.2022r. przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza nową procedurę zmiany jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Możemy zmienić Twoje zezwolenie jeśli:

 1. nastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 2. w dalszym ciągu wykonujesz pracę u pracodawcy, dla którego Wojewoda udzielił Ci zezwolenia, jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dot.:
 • stanowiska pracy;
 • najniższego wynagrodzenia, które będziesz otrzymywać na danym stanowisku;
 • wymiaru czasu pracy;
 • rodzaju umowy, na podstawie której będziesz wykonywać pracę.

Zmiana zezwolenia nie jest możliwa w przypadku zmiany pracodawcy. Jeżeli zmieniłeś głównego pracodawcę, na którego otrzymałeś zezwolenie, by móc nadal pozostać w Polsce i pracować legalnie, złóż nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u nowego pracodawcy.

Kiedy nie muszę zmieniać zezwolenia?

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę decyzji – podpisany własnoręcznie przez osobę, której zezwolenie dotyczy - jako Stronę postępowania. Wniosek o zmianę zezwolenia składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu,
 • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez pracodawcę, oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik,
 • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
  Sprawdź, czy potrzebujesz informację starosty
 • aktualny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Polsce – pamiętaj, że dokumenty należy składać w oryginale,
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę decyzji w kwocie 10 zł.

OPŁAĆ ONLINE

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. tej, która ma być zmieniona).

Co powinienem wiedzieć? 

Okres ważności zmienionego zezwolenia nie może przekroczyć 3 lat od dnia wydania zezwolenia, które podlega zmianie.

Odmówimy zmiany Twojego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy okres ważności zmienianego zezwolenia przekroczy 3 lata. 3-letni okres ważności liczony jest daty wydania zmienianej decyzji.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia w ciągu 15 dni. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku wskazującego nowe okoliczności pobytu w Polsce, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.