Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące i jeżeli głównym celem Twojego pobytu jest wykonywanie pracy w Polsce.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeśli wjechałeś na wizie krajowej lub Schengen lub wizie wydanej przez inne państwo obszaru Schengen wydanej w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół i złożysz wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,  Twoje postępowanie nie zostanie wszczęte i wniosek nie będzie rozpatrywany.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

Aby złożyć wniosek, zarejestruj się przez internet  -  umów się na wizytę

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców. Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania stempla w paszporcie.

Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce

  • 4 fotografie,

  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,

  • załącznik nr 1 do wniosku kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Na podstawie tego dokumentu sprawdzamy, czy posiadasz dochód wystarczający na utrzymanie.

Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę, informacji starosty.

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania i liczbą osób na utrzymaniu.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę. 

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce tylko na warunkach w nim podanych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na jego podstawie. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, czyli np. otrzymałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jako absolwent polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni.

Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Wojewody, który wydał Twoje zezwolenie, o zakończeniu pracy w ciągu 15 dni od utraty zatrudnienia. Jeżeli chcesz pracować dla innego pracodawcy, musisz złożyć nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożysz nowego wniosku, to rozpoczniemy procedurę cofnięcia Twojego zezwolenia, ponieważ ustał cel pobytu, który deklarowałeś/aś składając wniosek na pobyt czasowy. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Dostałem decyzję - jak otrzymać kartę pobytu?

Karta pobytu jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia. Przeczytaj, jak otrzymać kartę pobytu

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Jakie są najczęstsze błędy we wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (i w innych załączanych dokumentach)? Co zrobić, żeby ich uniknąć?

  • składanie wniosków na niewłaściwych formularzach (np. na formularzu wniosku o wydanie karty pobytu) lub bez formularza wniosku (np. tylko załącznik nr 1)
  • niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we wniosku;
  • niewypełnienie/lub błędne zaznaczenie...
czytaj całą odpowiedź...

Ktoś mi powiedział, że aby otrzymać kartę pobytu, trzeba złożyć wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu. Czy to właściwy formularz?

Nie. Jeśli chcesz otrzymać kartę pobytu, musisz złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek o wymianę karty pobytu składasz, gdy zmieniły się dane w karcie pobytu, którą aktualnie posiadasz. Jeśli posiadasz kartę pobytu czasowego, która traci...

czytaj całą odpowiedź...

Jaka jest różnica między zezwoleniem na pracę typu A, a jednolitym zezwoleniem na pobyt i pracę?

Zezwolenie na pracę typ A uprawnia jedynie do wykonywania legalnej pracy w Polsce, pod warunkiem, że cudzoziemiec posiada ważną wizę. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca.

Jednolite zezwolenie na pobyt...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie zamieszczonego w paszporcie stempla potwierdzającego złożenie wniosku?

Samo posiadanie stempla w paszporcie, nie oznacza ,że możesz „automatycznie” rozpocząć pracę w Polsce.

Abyś mógł legalnie pracować musi zaistnieć jedna z poniższych okoliczności:

  1. w dniu złożenia wniosku o pobyt czasowy...
czytaj całą odpowiedź...

Czy chcąc uzyskać kartę pobytu w związku z zatrudnieniem u nowego pracodawcy muszę oczekiwać na unieważnienie poprzedniego zezwolenia/karty?

Nie musisz czekać na unieważnienie poprzedniej karty, jak najszybciej złóż nowy wniosek na pobyt czasowy i pracę. Pamiętaj jednak, że nie możesz wykonywać pracy u nowego pracodawcy bez ważnego zezwolenia! (chyba, że posiadasz inny tytuł uprawniający Cię do wykonywania pracy u nowego pracodawcy...

czytaj całą odpowiedź...