Nadanie obywatelstwa polskiego

Kiedy złożyć wniosek?

Jeśli zamieszkujesz na terenie Polski wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego możesz złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w dowolnym terminie - pod warunkiem, że posiadasz co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym, wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego możesz złożyć tylko w polskim konsulacie, w kraju zamieszkania.

Adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli wniosek ma obejmować Twoje dziecko, drugie z rodziców musi wyrazić zgodę do protokołu przed wojewodą właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica lub przed polskim konsulem. Jeśli dziecko ukończyło 16 lat – musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego (do protokołu).

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków.

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty możesz złożyć :

 •  w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, pokój 020
 •  w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

lub

 • przesłać pocztą na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
 

Przeczytaj nasz poradnik

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego. Jeśli wniosek wysyłasz pocztą lub składasz przez pełnomocnika, Twój podpis musi zostać poświadczony przez notariusza
 • 1 fotografia (także dziecka, jeśli objęte jest Twoim wnioskiem)
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE  lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE) (oryginał do wglądu)
 • oryginał twojego aktu urodzenia, wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 • oryginał twojego aktu małżeństwa, wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 • poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu podróży lub dowodu osobistego żony/męża
 • potwierdzenie posiadania źródeł utrzymania w Polsce
 • dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną,
 • posiadane dokumenty potwierdzające informacje o Twoich rodzicach i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie

Jeśli obejmujesz wnioskiem niepełnoletnie dziecko do wniosku musisz dołączyć

 • oryginał aktu urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży dziecka (oryginał do wglądu)
 • zgodę drugiego rodzica na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego
 • zgoda dziecka złożona do protokołu na nabycie obywatelstwa polskiego (jeśli dziecko skończyło 16 lat)

Jeżeli nie złożysz wskazanych dokumentów wraz z wnioskiem, zostaniesz wezwany do usunięcia braków w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Dodatkowo możesz dołaczyć do wniosku inne dokumenty, np. potwierdzenie znajomości języka polskiego, itp.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Co powinienem wiedzieć?

O nadaniu obywatelstwa polskiego decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w formie postanowienia, które jest ostateczne i nie ma od niego odwołania. Postanowienie Prezydenta nie wymaga uzasadnienia.

Do czasu wydania postanowienia przez Prezydenta RP możesz uzupełniać swój wniosek o aktualne dokumenty - prześlij je pocztą lub złóż osobiście.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można potwierdzić przy składaniu wniosku lub przedłożyć uwierzytelnioną kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza w Polsce)

Obowiązki po nadaniu obywatelstwa polskiego

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Czym różni się nadanie obywatelstwa polskiego od uznania za obywatela polskiego?

Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma formami uzyskania obywatelstwa polskiego to warunki, jakie musisz spełnić w momencie składania wniosku oraz organ prowadzący postępowanie. W przypadku nadania obywatelstwa polskiego wystarczy, że przebywając na terytorium RP...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę złożyć wniosek o obywatelstwo polskie za pośrednictwem poczty?

Tak, wszystkie wnioski związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego możesz złożyć za pośrednictwem poczty, ale pamiętaj, że w przypadku wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Twój podpis na wniosku musi zostać potwierdzony urzędowo (przez notariusza

Gdzie drugi rodzic małoletniego dziecka może złożyć zgodę na uzyskanie przez dziecko obywatelstwa polskiego?

Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica - jeżeli rodzic mieszka w Polsce i posiada co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy oraz polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą...

czytaj całą odpowiedź...

W jaki sposób mogę odzyskać polskie obywatelstwo?

Właściwym do przywrócenia polskiego obywatelstwa jest Minister Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.

Czy moje małoletnie dziecko automatycznie jest objęte moim wnioskiem o nadanie/uznanie za obywatela polskiego?

Nie. Postępowanie dotyczy małoletniego dziecka tylko wtedy, gdy o to zawnioskujesz (jeśli masz więcej niż jedno dziecko musisz wypełnić odpowiednie załączniki do wniosku). Pamiętaj, że drugi rodzic małoletniego oraz dziecko, które ukończyło 16 lat musi wyrazić zgodę na...

czytaj całą odpowiedź...