Uznanie za obywatela polskiego

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć jeśli zamieszkujesz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i:

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego możesz złożyć do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w Polsce  w dowolnym terminie po upływie wymaganych okresów.

Jeśli wniosek ma obejmować Twoje dziecko, drugie z rodziców musi wyrazić zgodę do protokołu przed wojewodą właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica. Jeśli dziecko ukończyło 16 lat – musi wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego (do protokołu).

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków.

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty możesz złożyć :

  •  w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, pokój 020
  •  w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

lub

  • przesłać pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Przeczytaj nasz poradnik

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

Jeśli obejmujesz wnioskiem niepełnoletnie dziecko do wniosku musisz dołączyć

  • oryginał aktu urodzenia dziecka - jeśli wydany za granicą - wraz z tłumaczeniem przysięgłym dokonanym w Polsce lub poświadczonym przez polskiego konsula
  • kserokopię ważnego dokumentu podróży dziecka (oryginał do wglądu)
  • zgodę drugiego rodzica na uznanie dziecka za obywatela polskiego
  • zgoda dziecka złożona do protokołu na uznanie za obywatela polskiego (jeśli dziecko skończyło 16 lat)

Jeżeli nie złożysz wskazanych dokumentów wraz z wnioskiem, zostaniesz wezwany do usunięcia braków formalnych z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową w wysokości 219 zł. 

OPŁAĆ ONLINE

Co powinienem wiedzieć?

Do czasu wydania decyzji przez Wojewodę możesz uzupełniać swój wniosek o aktualne dokumenty - prześlij je pocztą lub złóż osobiście.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można potwierdzić przy składaniu wniosku lub przedłożyć uwierzytelnioną kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza w Polsce)

Wymagany poziom znajomości języka polskiego to minimum B1.

Jeśli nie ukończyłeś szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim lub szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej musisz zdać egzamin ze znajomości języka polskiego - Sprawdź na www.certyfikatpolski.pl.

Jeśli złożysz wniosek o uznanie za obywatela polskiego w czasie, gdy jest wobec Ciebie prowadzone postępowanie o nadanie obywatelstwa polskiego, postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego zostanie umorzone z urzędu. Jeśli wniosek o uznanie za obywatela polskiego złożysz w trakcie postępowanie o przywrócenie Tobie obywatelstwa polskiego, postępowanie o uznanie za obywatela polskiego zostanie zawieszone.

Obowiązki po uznaniu za obywatela polskiego:

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Czym różni się nadanie obywatelstwa polskiego od uznania za obywatela polskiego?

Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma formami uzyskania obywatelstwa polskiego to warunki, jakie musisz spełnić w momencie składania wniosku oraz organ prowadzący postępowanie. W przypadku nadania obywatelstwa polskiego wystarczy, że przebywając na terytorium RP...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę złożyć wniosek o obywatelstwo polskie za pośrednictwem poczty?

Tak, wszystkie wnioski związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego możesz złożyć za pośrednictwem poczty, ale pamiętaj, że w przypadku wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Twój podpis na wniosku musi zostać potwierdzony urzędowo (przez notariusza

Gdzie drugi rodzic małoletniego dziecka może złożyć zgodę na uzyskanie przez dziecko obywatelstwa polskiego?

Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica - jeżeli rodzic mieszka w Polsce i posiada co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy oraz polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą...

czytaj całą odpowiedź...

W jaki sposób mogę odzyskać polskie obywatelstwo?

Właściwym do przywrócenia polskiego obywatelstwa jest Minister Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.

Czy moje małoletnie dziecko automatycznie jest objęte moim wnioskiem o nadanie/uznanie za obywatela polskiego?

Nie. Postępowanie dotyczy małoletniego dziecka tylko wtedy, gdy o to zawnioskujesz (jeśli masz więcej niż jedno dziecko musisz wypełnić odpowiednie załączniki do wniosku). Pamiętaj, że drugi rodzic małoletniego oraz dziecko, które ukończyło 16 lat musi wyrazić zgodę na...

czytaj całą odpowiedź...