Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Kiedy złożyć wniosek?

Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz wystąpić:

 • w imieniu własnym lub małoletniego dziecka
 • jeśli wykażesz posiadanie interesu prawnego lub obowiązku uzyskania decyzji (jeśli wniosek dotyczy osoby trzeciej – żyjącej lub zmarłej)
 • gdy posiadasz ważny paszport zagraniczny z wizą wjazdową do Polski w celu repatriacji

Organem wydającym decyzję jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a jeśli zamieszkujesz poza granicami Polski, wniosek składasz do właściwego konsula RP.

Adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych za granicą dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wniosek może zostać złożony w każdym czasie.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków.

Gdzie złożyć wniosek?

Dokumenty możesz złożyć :

 •  w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, pokój 020
 •  w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

lub

 • przesłać pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań

Przeczytaj nasz poradnik

Jakie dokumenty?

Dokumenty potrzebne do wszczęcia postępowania (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego. Jeśli wniosek wysyłasz pocztą lub składasz przez pełnomocnika, Twój podpis musi zostać poświadczony przez notariusza

Jeśli wniosek dotyczy Ciebie:

 • Oryginał odpisu zupełnego Twojego aktu urodzenia
 • Oryginał odpisu skróconego Twojego aktu małżeństwa
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego zmianę danych osobowych, jeśli taka zmiana miała miejsce (np. decyzja urzędu, sądu)
 • Kopię twojego aktualnego dokumentu tożsamości (polskiego i/lub obcego, jeśli poza polskim masz obce obywatelstwo) – (oryginał do wglądu)
 • Jeśli nie masz numeru PESEL – potwierdzenie zameldowania/wymeldowania na terytorium Polski – dotyczy ostatniego miejsca zamieszkania przed wyjazdem z Polski

Jeśli wniosek dotyczy małoletniego dziecka:

Jeśli wniosek dotyczy osoby trzeciej (żyjącej lub zmarłej):

 • Odpis zupełny aktu urodzenia tej osoby
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa tej osoby
 • Odpis skrócony aktu zgonu tej osoby
 • Dokument potwierdzający, że masz interes prawny w uzyskaniu potwierdzenia posiadania/utraty obywatelstwa polskiego przez tę osobę (np. wezwanie sądu, urzędu)

jeśli wniosek dotyczy repatrianta:

Jeżeli nie złożysz wskazanych dokumentów wraz z wnioskiem, zostaniesz wezwany do usunięcia braków formalnych z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową w wysokości 58 zł. 

OPŁAĆ ONLINE

Decyzja o potwierdzeniu nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji - bezpłatna. 

Z uwagi na indywidualny charakter każdej sprawy, możesz być poproszony o dodatkowe dokumenty, np: wszelkie inne dokumenty urzędowe bądź prywatne, wskazujące na posiadanie bądź utratę obywatelstwa polskiego (np. książeczka wojskowa, dokumenty mianowania na stanowiska służbowe w administracji polskiej lub obcej, zaświadczenia z zakładów pracy, informacje o nr PESEL, itp.)

Co powinienem wiedzieć?

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku lub przedłożyć uwierzytelnioną kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza w Polsce)

 

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

FAQ

Czym różni się nadanie obywatelstwa polskiego od uznania za obywatela polskiego?

Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma formami uzyskania obywatelstwa polskiego to warunki, jakie musisz spełnić w momencie składania wniosku oraz organ prowadzący postępowanie. W przypadku nadania obywatelstwa polskiego wystarczy, że przebywając na terytorium RP...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę złożyć wniosek o obywatelstwo polskie za pośrednictwem poczty?

Tak, wszystkie wnioski związane z uzyskaniem obywatelstwa polskiego możesz złożyć za pośrednictwem poczty, ale pamiętaj, że w przypadku wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Twój podpis na wniosku musi zostać potwierdzony urzędowo (przez notariusza

Gdzie drugi rodzic małoletniego dziecka może złożyć zgodę na uzyskanie przez dziecko obywatelstwa polskiego?

Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody przyjmuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica - jeżeli rodzic mieszka w Polsce i posiada co najmniej zezwolenie na pobyt czasowy oraz polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą...

czytaj całą odpowiedź...

W jaki sposób mogę odzyskać polskie obywatelstwo?

Właściwym do przywrócenia polskiego obywatelstwa jest Minister Spraw Węwnętrznych i Administracji. Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.

Czy moje małoletnie dziecko automatycznie jest objęte moim wnioskiem o nadanie/uznanie za obywatela polskiego?

Nie. Postępowanie dotyczy małoletniego dziecka tylko wtedy, gdy o to zawnioskujesz (jeśli masz więcej niż jedno dziecko musisz wypełnić odpowiednie załączniki do wniosku). Pamiętaj, że drugi rodzic małoletniego oraz dziecko, które ukończyło 16 lat musi wyrazić zgodę na...

czytaj całą odpowiedź...