Złożyłem wniosek

Dane wnioskodawcy
pole obowiązkowe w przypadku zezwoleń na pracę
Format: dd-mm-rrrr
Dane sprawy
Format: dd-mm-rrrr
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapoznałam/zapoznałem się z Informacją o prywatności dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

Informacja o prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu usprawnienia komunikacji w zakresie informacji związanych z prowadzeniem sprawy w Wydziale Spraw Cudzoziemców WUW, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do usprawnienia komunikacji w prowadzonej sprawie.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.