Stempel w paszporcie

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt nie zawiera braków formalnych i został złożony podczas legalnego pobytu, pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od momentu złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Stempel potwierdzający złożenie wniosku (pieczątkę) można otrzymać po spełnieniu wymogu osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców oraz po uzupełnieniu braków formalnych wniosku. Pieczęć można uzyskać pod warunkiem, że sprawa ma status w aplikacji cudzoziemcy: "pozytywna weryfikacja formalna" (względnie wszczęcie postępowania).  Stempel nie uprawnia do wjazdu na terytorium Polski ani podróżowania po krajach strefy Schengen.

 

 

 

 

 

Report an error on this page / Leave feedback

CAPTCHA
This task is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Leave feedback