Przedłużenie Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

 •  wniosek o przedłużenie Karty Polaka składasz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem okresu jej ważności
 • wniosek o przedłużenie Karty Polaka przyznanej osobie małoletniej (wniosek składany po osiągnięciu pełnoletności), składasz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem okresu jej ważności i nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie Karty Polaka przyznanej osobie pełnoletniej wyślij pocztą na adres:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Wniosek o przedłużenie Karty Polaka przyznanej osobie małoletniej (wniosek składany po osiągnięciu pełnoletności), składasz osobiście ze względu na konieczność złożenia przed  pracownikiem urzędu deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z  pracownikiem urzędu znajomością języka polskiego.  Wniosek składasz osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców w Poznaniu, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wizytę, w celu złożenia wniosku o przedłużenie Karty Polaka, zarejestrujesz telefonicznie pod nr telefonu 61 854 10 94. Rejestracja telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00. UWAGA! Limit rezerwacji został tymczasowo wyczerpany! O wznowieniu rezerwacji będziemy informować. Do tego czasu rejestracja telefoniczna zostaje wstrzymana.      

Zasady umawiania wizyt:

 1. Do rozmowy telefonicznej prosimy przygotować dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania oraz adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie rejestracji wizyty.
 2. Warunkiem dokonania telefonicznej rezerwacji wizyty będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
 3. W trakcie jednej rozmowy telefonicznej umawiamy jedną wizytę, chyba, że rezerwacja dotyczy członków rodziny.
 4. Nie ma możliwości przepisania zarezerwowanego terminu wizyty na inną osobę. Nie obsłużymy osób innych niż zarejestrowane i w sprawach innych niż Karta Polaka.
 5. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o jej anulowanie, dzwoniąc pod ten sam numer telefonu.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do przedłużenia Karty Polaka przyznanej osobie małoletniej (wniosek składany po osiągnięciu pełnoletności):

 • pisemna deklaracja przynależności do Narodu Polskiego złożona w trakcie składania wniosku w obecności pracownika urzędu
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:

o    urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub
o    świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce lub
o    świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim (oryginał do wglądu)

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka polskiego ocenimy w trakcie rozmowy podczas przyjęcia wniosku o przedłużenie Karty Polaka.

Za wniosek o przedłużenie Karty Polaka nie pobiera się opłaty skarbowej.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Posiadacz Karty Polaka jest zwolniony z:

 • opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka
 • opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego
 • obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 • podejmowania i wykonywania pracy bez zezwolenia na wykonywanie pracy
 • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy
 • kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej
 • korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie - Prawo oświatowe
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych
 • ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
 • bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych
 • pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa

Karta Polaka:

 • nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów
 • nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kartę Polaka wymienia/wydaje duplikat:

 • poza granicami Polski - konsul właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w kraju pochodzenia
 • w Polsce - wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w Polsce.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

 Dostałem decyzję - jak otrzymać Kartę Polaka?

Karta Polaka jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o jej przedłużeniu.

Kartę Polaka odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu. Kartę Polaka dla małoletniego odbiera rodzic/przedstawiciel ustawowy.

Wizytę w celu odbioru Karty Polaka w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając: CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu/Karty Polaka.

Aby odebrać Kartę Polaka, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią Kartę Polaka, jeżeli była wydana.

Sprawdź, czy Twoja karta jest gotowa do odbioru w aplikacji CUDZOZIEMCY.

Did you find it useful?

Report an error on this page / Leave feedback

CAPTCHA
This task is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Leave feedback