Co powinieniem wiedzieć karta pobytu członka rodziny ob. UE

Pisma doręczamy pod wskazany we wniosku adres albo pod adres pełnomocnika, jeżeli go ustanowisz.
Wydania/Wymiany karty pobytu członka rodziny obywatela UE dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu.
Postępowanie jest wszczynane po złożeniu w przewidzianym terminie pozbawionego braków formalnych wniosku lub po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem, we wskazanym terminie.
W trakcie postępowania możesz zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów, które są niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Zastosowanie się do wezwania we wskazanym terminie będzie miało wpływ na czas oczekiwania przez Ciebie na dokument.
Złożenie wniosku o wydanie/wymianę karty pobytowej nie podlega opłacie.

Pełnomocnik/doręczenia

Jeśli wyjedziesz za granicę i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinieneś przynajmniej wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
Informuj nas o zmianie adresu do korespondencji, to przyspieszy procedurę.
Jeśli wyznaczyłeś pełnomocnika, dołącz do dokumentów oryginał pełnomocnictwa. Jeśli masz więcej niż jednego pełnomocnika, pamiętaj, aby wskazać tego, do którego mamy wysyłać korespondencję.

Oryginały/tłumaczenia

Składaj dokumenty w oryginale (do wglądu) lub uwierzytelnionej kopii. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą, wyślij je w oryginale wraz z prośbą o ich zwrot po naszym służbowym wykorzystaniu - po zakończeniu postępowania odeślemy do Ciebie oryginały.
Jeśli do wniosku składasz dokumenty, sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
Tłumacza przysięgłego znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi