Ochrona danych osobowych

Informacja o prywatności - cudzoziemcy

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, ustawą z dnia 14 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, do usunięcia danych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), do przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Informacja o prywatności - zatrudnienie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań dotyczących legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, do usunięcia danych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), do przenoszenia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w szczególności w trybie właściwych przepisów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi