Stabilne i regularne źródło dochodu

Stały i regularny dochód. Są to regularnie uzyskiwane kwoty, w minimalnej wymaganej wysokości, które musisz wykazać, jeżeli ubiegasz się o niektóre rodzaje zezwoleń na pobyt. Jeśli przebywasz w Polsce sam minimalna kwota wynosi 776 zł netto miesięcznie. Dla osoby w rodzinie kwota ta to minimum 600 zł netto miesięcznie. Aby wykazać stały i regularny dochód złóż dokumenty, z których wynika podstawa do ich uzyskiwania np. umowa o pracę, zlecenie, uchwała ustalająca wysokość wynagrodzenia członka zarządu oraz takie, które potwierdzą, że faktycznie je otrzymujesz w sposób regularny np. potwierdzenia opłacenia składek ZUS.

Dochód musi pochodzić z legalnego źródła, to znaczy, że musi znaleźć potwierdzenie w dokumentach legalizujących pracę lub inną działalność zarobkową, jeżeli były one wymagane. Dokumentami legalizującymi pracę są np. oświadczenie o powierzeniu pracy, zezwolenie na wykonywanie pracy.

Wymóg dotyczy zezwoleń na: pobyt czasowy i pracę (tylko wnioski składane od 01.01.2021 do 28.01.2022), pobyt ze względu na działalność gospodarczą, połączenie z rodziną, wybrane inne okoliczności, pracę sezonową, pobyt pracownika delegowanego, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt stały dla obywatela UK oddelegowanego przez pracodawcę zagranicznego do pracy w Polsce do 31.12.2020.

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE sprawdzamy czy dochód był stabilny i regularny oraz czy pochodził z legalnego źródła w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. Dochód miesięczny netto w poszczególnych latach musi być równy lub wyższy od podanych niżej kwot:

Miesięczny dochód netto nie może być niższy:

2020r.

2021r.

2022r.

2023r.

2024r.

Dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł 701 zł 776 zł 776 zł 776 zł

Dla osoby w rodzinie (podaną kwotę należy pomnożyć przez liczbę osób w rodzinie

np. jeśli pozostajesz w związku małżeńskim i masz 1 dziecko,

w roku 2020 Twój miesięczny dochód netto nie mógł być niższy niż 528 zł x 3 osoby = 1584 zł)

528 zł 528 zł 600 zł 600 zł 600 zł

 

 

 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi