Zaproszenie - co powinienem wiedzieć?

Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego.

Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszasz cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

Formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zawiera Twoje zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na pobyt, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

W przypadku gdybyś nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić, w postępowaniu przed sądem, zwrotu kosztów poniesionych w związku z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego terytorium RP, wynikających z wykonywania przez te podmioty obowiązków, do pokrycia których byłeś zobowiązany jako zapraszający.

Odbioru zaproszenia może dokonać pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo szczególne do dokonania jego odbioru.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi