Pobyt stały

Możliwa do udokumentowania chęć zamieszkania w Polsce, prowadzenia życia; przeniesienia ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów; zamiar ten mogą potwierdzać m.in. takie dokumenty jak: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa najmu, zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu studiów, aktualny wypis z KRS, życiorys.

czytaj dalej...

Okresy, w których przebywałeś poza granicami Polski. Ich długość jest ważna, jeżeli chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub pobyt stały ze względu na małżeństwo.

czytaj dalej...

Za osobę posiadającą polskie pochodzenie uznaje się osobę deklarującą narodowość polską oraz posiadającą przynajmniej jednego rodzica lub dziadka, albo dwoje pradziadków którzy posiadali narodowość polską a także wykazującą swój związek z polskością.

czytaj dalej...

Pobyt ma charakter nieprzerwany, jeśli jednorazowy pobyt poza granicami Polski nie był dłuższy niż 6 miesięcy jednorazowo i wszystkie pobyty poza granicami Polski nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Oznacza to, że Twoje wyjazdy poza Polskę we wskazanym czasie nie powinny być dłuższe niż opisane powyżej. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.

czytaj dalej...

Dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, wydawany przez konsulaty RP oraz urzędy wojewódzkie na terytorium RP.

czytaj dalej...

Jeśli nie udokumentujesz, że zapłaciłeś opłatę skarbową za złożenie wniosku, Twój wniosek nie będzie rozpatrywany, wydamy postanowienie o jego zwrocie, sprawa będzie zakończona. Możesz złożyć zażalenie, jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniem.

czytaj dalej...

Bezpośredni potomek: dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk, itd.

czytaj dalej...

Rodzaj zgody na pobyt przyznawany cudzoziemcom, których z ważnych powodów nie można zobowiązać do powrotu do kraju ojczystego np. zobowiązanie do powrotu naruszałoby prawo do życia rodzinnego. Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych przyznawana jest przez Straż Graniczną.

czytaj dalej...

Pozytywne rozstrzygnięcie kończące rozpatrywanie Twojego wniosku w sprawie legalizacji pobytu/zezwolenia na pracę wydawane w formie decyzji.

czytaj dalej...

Wyrażenie sprzeciwu wobec postanowienia np. o zwrocie Twojego wniosku lub o zawieszeniu postępowania. Na złożenie zażalenia masz 7 dni od momentu odebrania postanowienia, z którego treścią się nie zgadzasz. Zażalenie składasz na piśmie, wymagany jest Twój podpis. Wniesienie zażalenia w terminie wstrzymuje wykonanie postanowienia.

czytaj dalej...

Strony