Rodzina

Prawo do zamieszkania w określonym lokalu mieszkalnym, takim w którym znajduje się Twoje centrum życiowe, gdzie skoncentrowane są Twoje sprawy rodzinne, osobiste i majątkowe. W trakcie rozpatrywania Twojego wniosku będziemy wymagać dokumentu, który potwierdza posiadanie zapewnionego zamieszkania w Polsce.

czytaj dalej...

Minimalne środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce. Ich wysokość może ulec zmianie – obecnie wynoszą 701 zł na miesiąc, jeżeli jesteś osobą samotnie gospodarującą lub 528 zł na każdą osobę w rodzinie we wspólnym gospodarstwie domowym

  Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być  w szczególności:

  czytaj dalej...

  Postępowanie w sprawie legalizacji pobytu wszczynane jest co do zasady w dniu złożenia przez Ciebie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce. Jeśli Twój wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostaną przez Ciebie uzupełnione, otrzymasz informację o rozpoczęciu postępowania oraz o terminie rozpatrzenia Twojej sprawy.

  czytaj dalej...

  Bezpośredni przodek: rodzic, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia, itd.

  czytaj dalej...

  Terenowy organ administracji rządowej w województwie. Wojewoda jest organem wydającym decyzje o udzieleniu Ci zezwolenia na pobyt w Polsce.

  czytaj dalej...

  Osoba, która podpisała wniosek, w przypadku małoletnich wnioskodawcą jest rodzic, przedstawiciel ustawowy.

  czytaj dalej...

  W zależności od Twojego miejsca pobytu, Twój wniosek będzie rozpatrywany przez Wojewodę z danego regionu (województwa). Taka sama zasada rozpatrywania wniosków dotyczy większości instytucji, z którymi będziesz miał kontakt. Jeżeli Twój pracodawca składa wniosek o zezwolenie na pracę, decyzję w sprawie będzie wydawał Wojewoda z regionu, gdzie znajduje się siedziba firmy Twojego pracodawcy.

  czytaj dalej...

  Tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Wiza ta oznaczona jest symbolem C.

  czytaj dalej...

  Tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państwa, przez które została wydana np. jeśli wiza została wydana przez polskiego konsula uprawnia do pobytu w Polsce. Wiza ta może być wydana na okres 1 roku i oznaczona jest symbolem D.

  czytaj dalej...

  Dokument/tytuł pobytowy uprawniający wraz z ważnym paszportem do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Wiza wydawana jest przez konsula w kraju Twojego pochodzenia jako wiza krajowa lub wiza Schengen.

  czytaj dalej...

  Strony