Deklaracja dostępności Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym (wytyczna WCAG 2.1 1.1.1)
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Strona wykorzystuje klawisze kursora do obsługi kalendarzyka w polach dat formularzy kontaktowych. Poza tym strona nie definiuje dodatkowych skrótów klawiaturowych i nie nadpisuje skrótów obsługiwanych przez przeglądarkę.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego.

 • Organ nadzorujący: Wojewoda Wielkopolski
 • Adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: 618541917

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1) pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

Komórka organizacyjna mieszcząca się w budynku: Wydział Spraw Cudzoziemców.

Budynek: 7 kondygnacji (piwnica, parter, I-V piętra).

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a 

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i parking podziemny (wjazd i wyjazd od ulicy przed budynkiem).

Wejścia do sali obsługi A i B (nie używana) oraz pomieszczeń biurowych Wydziału znajdują się we wnęce w budynku. Przestrzeń wnęki jest ograniczona dwoma filarami. Z lewej strony znajduje się wejście do sali obsługi A. Z prawej strony znajdują się wejścia do pomieszczeń biurowych Wydziału i do sali obsługi B. Za filarami możliwe jest przejście wzdłuż wnęki, ograniczone niskimi stopniami oznakowanymi w kolorze żółtym.

Ścieżka dojścia do sali A podzielona jest na dwie części, z prawej strony jest jeden stopień, przy którym zamontowana jest barierka, z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków. Pośrodku pomiędzy podjazdem i stopniem zamontowana jest druga barierka. 
Wejście drzwiami podwójnymi przeszklonymi, które nie otwierają się automatyczne. Drzwi są otwierane prawym skrzydłem, możliwość otwierania lewego skrzydła. Na podeście bezpośrednio przed drzwiami ograniczone pole manewrowe.

Za drzwiami znajduje się przedsionek prowadzący w lewą stronę do drugich drzwi przeszklonych, otwieranych nie automatycznie, prawym skrzydłem (możliwość otwierania lewego skrzydła). 

W sali obsługi znajdują się pomieszczenia. W pierwszym pomieszczeniu, na wprost od wejścia znajdują się trzy stanowiska obsługi. W tej części jest filar, przy którym zamontowane są blaty (dwa dla osoby stojącej, jeden przystosowany dla osoby na wózku). W sali znajdują się rzędy krzeseł. Obok sali znajduje się poczekalnia i toalety, w tym jedna przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Do kolejnego pomieszczenia przejście przez drzwi przeszklone, które otwierają się prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po środku pomieszczenia jest filar. W pomieszczeniu jest łącznie siedem stanowisk obsługi, dwa po lewej stronie i pięć na wprost od wejścia. Z pomieszczenia, drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła) prowadzą do dodatkowego stanowiska obsługi.

Wejście do pomieszczeń biurowych Wydziału na wprost, we wnęce w budynku. Wejście z poziomu chodnika. Wejście do holu przez drzwi przeszklone, otwierane prawym skrzydłem, nieautomatycznie (możliwość otwierania lewego skrzydła). Po lewej stronie jest portiernia.

Na wprost znajdują się schody (sześć stopni), przy których zamontowana jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma jest oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. W holu znajdują się schody i winda. W windzie jest ograniczone pole manewrowe. Wyłącznie pracownicy mogą wjechać windą na każde piętro. Klienci mogą dostać się na V piętro, na którym znajdują się wydzielone pokoje obsługi. Na V piętrze brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

2) Delegatura Urzędu w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na parterze i I piętrze budynku.

Budynek: 5 kondygnacji (piwnica, parter, I-II piętra, strych).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem dla osób z niepełnosprawnością. 

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po lewej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni.

Wejście przez drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie z samozamykaczem (w razie potrzeby możliwość otwierania drugiego skrzydła). Drzwi otwierane nieautomatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami znajduje się podest z ograniczonym polem manewrowym i cztery schody. Budynek ma charakter zabytkowy. Brak podjazdu i windy. W pobliżu wejścia do budynku znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze.

3) Delegatura Urzędu w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na I piętrze budynku.

Budynek: 4 kondygnacje (przyziemie, parter, I-II piętra).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku:

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze (poziomie 0).

Przed wejściem do budynku znajduje się parking ogólnodostępny z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością. Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). 

Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. Wejście do budynku przez przybudówkę. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły. Wejście przez przeszklone drzwi z pionową klamką. Brak w pobliżu wejścia wydzielonej strefy do obsługi klientów. W celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy można zgłosić się do pracownika portierni. 

Na każde piętro można wjechać windą, która zatrzymuje się od poziomu "-1" (poziomu chodnika) i zatrzymuje się na poziomie "0" (w miejscu, gdzie znajduje się portiernia, tablica informacyjna i kasa). 

4) Delegatura Urzędu w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na parterze.

Budynek: 4 kondygnacje (parter, I-II piętra, strych).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku (parter-I piętro):

 • Oddział Obsługi Delegatury
 • Stanowisko do Spraw Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Państwowa Straż Łowiecka.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.

Brak schodów zewnętrznych (wejście z poziomu chodnika). Na ścianie budynku, po prawej stronie przy wejściu znajduje się dzwonek, który umożliwia przywołanie osoby z portierni. 

Drzwi nie otwierają się automatycznie. Otwieranie drzwi nie wymaga znacznej siły.

Wejście przez drzwi drewniane, otwierane prawym skrzydłem. Drugie drzwi wewnątrz budynku są wahadłowe. Na parterze po prawej stronie znajduje się portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. 

W pobliżu wejścia znajduje się wydzielona strefa do obsługi klientów. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. 

Z uwagi na bariery architektoniczne w budynku nie ma windy.

5) Delegatura Urzędu w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Pomieszczenia Oddziału Cudzoziemców mieszczą się na parterze i I piętrze budynku.

Budynek: 4 kondygnacje (piwnica, parter, I-II piętra).

Komórki organizacyjne mieszczące się w budynku (parter – II piętro):

 • Oddział Obsługi Delegatury.
 • Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej.
 • Oddział Spraw Cudzoziemców.
 • Posterunek Straży Łowieckiej.
 • Oddział Paszportów.
 • Stanowisko do Spraw Zdrowia.

Budynek jest czytelnie oznakowany. 

Brak znaczników dla niewidomych totupoint i oznakowań w języku Braille’a.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze.

Na ulicy znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajdują się schody zewnętrzne, przy których są poręcze. Przy schodach jest platforma dla osób z niepełnosprawnością. Platforma została oznaczona i wyposażona w instrukcję obsługi. Brak pochylni. Wejście do budynku przez przeszklone, rozsuwane drzwi wejściowe. Za drzwiami znajdują się przedsionek i drugie drzwi przeszklone rozsuwane. Na parterze jest portiernia. Do pracownika portierni można się zgłosić w celu zapytania o miejsce załatwienia sprawy. Istnieje możliwość obsługi klientów z niepełnosprawnością w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze. W budynku nie ma windy. Delegatura posiada schodołaz, którego wykorzystanie wewnątrz budynku jest utrudnione ze względu na wąskie klatki schodowe.

Klient może komunikować się z pracownikami urzędu przez: e-mail. W budynkach preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Wniosek znajduje się na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/zgloszenie-dotyczace-swiadczenia-uslugi-tlu...

W budynkach brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR i systemu Bluetooth.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami urzędu przez e-mail.

W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Osoby niesłyszące i głuchoniewidome mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w urzędzie będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika. Wniosek znajduje się na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/zgloszenie-dotyczace-swiadczenia-uslugi-tlu...

W budynkach brak urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym pętli indukcyjnych, systemu FM, systemu IR i systemu Bluetooth.

Co robimy żeby poprawić dostępność?

W ramach działań na rzecz poprawy dostępności planujemy opracować Standardy Dostępności.

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.