Pracownicy przygraniczni

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek powinieneś złożyć jeśli jesteś obywatelem ZK i przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywałeś pracę lub prowadziłeś inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP, ale nie zamieszkiwałeś w Polsce i nie zarejestrowałeś swojego pobytu na tym terytorium, a po 31 grudnia 2020r.  nadal wykonujesz pracę lub prowadzisz taką działalność na tym terytorium i jednocześnie nie zamieszkujesz w Polsce.

Wniosek o zarejestrowanie pobytu w charakterze pracownika przygranicznego powinieneś złożyć w terminie do dnia 31.12.2021r.

Wniosek pobierz TUTAJ

Dla nabycia oraz zachowania uprawnień pracownika przygranicznego na podstawie Umowy wystąpienia istotne jest zachowanie ciągłości wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski bezpośrednio przed upływem okresu przejściowego, jak i po jego upływie.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków.

Gdzie złożyć wniosek?

Prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek pocztą, kolejnym krokiem jest osobiste stawiennictwo/złożenie odcisków palców.  Dowiedz się, jak złożyć odciski linii papilarnych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia wnioskodawcy, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa.

Po złożeniu wniosku otrzymasz pismo z urzędu z informacją, kiedy możesz złożyć odciski linii papilarnych. Podczas wizyty możesz złożyć również inne wymagane dokumenty.

Po złożeniu wniosku otrzymasz zaświadczenie o złożeniu wniosku ważne przez rok.

Jakie dokumenty złożyć?

Jeśli pracujesz:

  • dokument potwierdzający wykonywanie pracy w Polsce  (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, kontrakt, zaświadczenie od pracodawcy),

  • dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza granicami Polski w czasie wykonywania pracy przed dniem 31 grudnia 2020r. oraz po tej dacie (np. dokument pobytowy z państwa zamieszkania)

Jeśli prowadzisz działalność zarobkową na własny rachunek:

  •  pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że jesteś osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza granicami Polski w czasie prowadzenia działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na tym terytorium przed dniem 31 grudnia 2020r. oraz po tej dacie (np. dokument pobytowy z państwa zamieszkania)

Za wydanie dokumentu nie pobieramy opłat.

Jak odebrać dokument?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu lub w jednej z delegatur urzędu.

W przypadku odstąpienia od wymogu osobistego stawiennictwa przy złożeniu wniosku, odbioru dokumentu może dokonać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Wizytę w celu odbioru zaświadczenia musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową, wybierając kolejkę  "Odbiór karty pobytu".

Sprawdż, czy Twój dokument jest gotowy do odbioru i gdzie możesz go odebrać w aplikacji CUDZOZIEMCY.

Co powinienem wiedzieć?

Brak złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu w charakterze pracownika przygranicznego w terminie do dnia 31.12.2021r. będzie zagrożone karą grzywny.

Ponieważ uprawnienia brytyjskich pracowników przygranicznych do kontynuowania pracy w państwie miejsca pracy wynikają bezpośrednio z Umowy wystąpienia, w wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu także po tej dacie.

W wyniku rejestracji pobytu jako pracownik przygraniczny obywatel Zjednoczonego Królestwa otrzymasz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, zawierające adnotację potwierdzającą posiadanie uprawnień pracownika przygranicznego na podstawie Umowy Wystąpienia („Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny”).

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu brytyjskiego pracownika przygranicznego potwierdza Twoje prawo do do kontynuacji pracy lub działalności zarobkowej w Polsce i uprawnia  do bezwizowego wjazdu na terytorium Polski na podstawie Umowy wystąpienia. Jednocześnie nie jest to dokument pobytowy i nie uprawnia do podróżowania po obszarze Schengen bez wizy.

Przeczytaj nasz poradnik.

Jakie mam obowiązki po wydaniu dokumentu?

Powinieneś zgłosić się do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza. 
Считаете ли Вы эту информацию полезной?

Я сообщаю об ошибке / Просьба дать свои комментарии

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Просьба дать свои комментарии