Zmiana przepisów dotyczących pobytu obywateli UE i członków ich rodzin

2 sierpnia 2021 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin. Podstawowe zmiany to:

  • ujednolicenie formatu dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, poprzez wprowadzenie nowego wzoru zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Od 2 sierpnia 2021 roku zaświadczenia będą miały format plastikowej karty zawierającej zdjęcie oraz podpis jej posiadacza,
  • konieczność dołączania fotografii do składanych wniosków w przedmiocie rejestracji pobytu obywateli UE,
  • nowe nazwy dokumentów wydawanych członkom rodzin obywateli UE niebędących obywatelami UE. Od 2 sierpnia 2021 roku czasowa karta członka rodziny obywatela UE przyjmie nazwę karty pobytowej, natomiast dokument potwierdzający prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE przyjmie nazwę karty stałego pobytu,
  • konieczność składania odcisków linii papilarnych do wniosków o wydanie karty pobytowej oraz karty stałego pobytu. Obowiązek ten nie będzie dotyczyć małoletnich członków rodzin obywateli UE niebędących obywatelami UE, którzy do dnia złożenia wniosku nie skończyli 6. roku życia.

Do Stron postępowań, które zostały wszczęte i niezakończone przed 2 sierpnia 2021 roku, wystosowane zostaną wezwania do uzupełnienia dokumentacji, celem dostosowania zgromadzonego materiału w sprawach do możliwości wydruku dokumentów wg nowych wzorów, obowiązujących od 2 sierpnia 2021 roku.

WAŻNE INFORMACJE

Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu, czasowe karty członków rodzin obywateli UE oraz dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, które zostały wydane przed 2 sierpnia 2021 roku, zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 3 sierpnia 2026 roku.

Od 2 sierpnia 2021 roku do 3 sierpnia 2026 obywatele UE posiadający zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane wg. dotychczasowego wzoru, będą mogli składać wnioski o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu wg. wzoru określonego przez znowelizowane uregulowania.

Zasady pobytu na terytorium RP obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin będącymi Beneficjentami Umowy Wystąpienia, nie ulegają zmianie w myśl znowelizowanych od 2 sierpnia 2021 roku przepisów ustawy o wjeździe. Postępowania dot. ww. osób toczyć się będą wg. uregulowań obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku.

Виправити помилку / Дайте свої коментарі

CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсиланням спаму.

Дайте свої коментарі