Przyznanie Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Polaka możesz złożyć w każdym czasie jeśli jesteś obywatelem Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy oraz deklarujesz przynależność do Narodu Polskiego i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • wykażesz swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważasz za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów,
 • w obecności pracownika urzędu, złożysz pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego
 • wykażesz, że jesteś narodowości polskiej lub co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawisz zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat,
 • złożysz oświadczenie (zawarte w formularzu wniosku) że Ty lub Twoi wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

Wniosek o przyznanie Karty Polaka możesz również złożyć, jeśli Twoje polskie pochodzenie zostało stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji, pod warunkiem, że  wykażesz się znajomością języka polskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Ze względu na konieczność złożenia przed  pracownikiem urzędu deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego oraz wymóg wykazania się w rozmowie z  pracownikiem urzędu znajomością języka polskiego wniosek o przyznanie Karty Polaka składasz osobiście. Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście rodzice dziecka. Rodzic nieposiadający Karty Polaka wyraża zgodę, na przyznanie Karty Polaka dziecku, przed pracownikiem urzędu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Polaka składasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu, po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wizytę, w celu złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka, zarejestrujesz telefonicznie pod nr telefonu 61 854 10 94.
Rejestracja telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00. UWAGA! Limit rezerwacji został tymczasowo wyczerpany! O wznowieniu rezerwacji będziemy informować. Do tego czasu rejestracja telefoniczna zostaje wstrzymana.

Zasady umawiania wizyt:

 1. Do rozmowy telefonicznej prosimy przygotować dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania oraz adres e-mail, na który wyślemy potwierdzenie rejestracji wizyty.
 2. Warunkiem dokonania telefonicznej rezerwacji wizyty będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 3. W trakcie jednej rozmowy telefonicznej umawiamy jedną wizytę, chyba, że rezerwacja dotyczy członków rodziny.
 4. Nie ma możliwości przepisania zarezerwowanego terminu wizyty na inną osobę. Nie obsłużymy osób innych niż zarejestrowane i w sprawach innych niż Karta Polaka.
 5. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o jej anulowanie, dzwoniąc pod ten sam numer telefonu.

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do przyznania Karty Polaka:

 • pisemna deklaracja przynależności do Narodu Polskiego złożona w trakcie składania wniosku w obecności pracownika urzędu
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego:
  • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego wydane przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub
  • świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Polsce lub
  • świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim (oryginał do wglądu)

Jeżeli nie posiadasz żadnego z wyżej wymienionych dokumentów znajomość języka polskiego ocenimy w trakcie rozmowy podczas przyjęcia wniosku o przyznanie Karty Polaka.

 • dokumenty potwierdzające Twoją polską narodowość lub polską narodowość co najmniej jednego z Twoich rodziców lub dziadków albo dwojga pradziadków i ewentualne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobami, na które się powołujesz wraz z kopiami (oryginały do wglądu) np.:
  • polskie dokumenty tożsamości
  • akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością
  • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych
  • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu
  • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu
  • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza
   lub
  • zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat
   lub
  • prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji
   lub
  • Karta Polaka rodzica lub jednego z dziadków wnioskodawcy

Dokumenty potrzebne do przyznania Karty Polaka małoletniemu:

 • świadectwo urodzenia małoletniego z kopią,
 • kserokopia ważnego dokumentu tożsamości małoletniego (oryginał do wglądu przy przyjęciu wniosku)
 • dokumenty tożsamości rodziców z kopiami,
 • Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców z kopią/kopiami.
Wszystkie dokumenty składasz w oryginale podczas wizyty w Urzędzie. Za wniosek o przyznanie Karty Polaka nie pobiera się opłaty skarbowej.

Co powinienem wiedzieć?

Przeczytaj nasz poradnik

W toku postępowania o przyznanie Karty Polaka przeprowadzimy z Tobą rozmowę w języku polskim, która dotyczyć będzie Twoich związków z polskością, polskich tradycji  i zwyczajów.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

Posiadacz Karty Polaka jest zwolniony z:

 • opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka
 • opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego
 • obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

 • podejmowania i wykonywania pracy bez zezwolenia na wykonywanie pracy
 • podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy
 • kształcenia w szkole doktorskiej, podejmowania i odbywania studiów oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w działalności naukowej
 • korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie - Prawo oświatowe
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych
 • ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
 • bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych
 • pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa

Karta Polaka:

 • nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów
 • nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kartę Polaka wydaje:

 • poza granicami Polski - konsul właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w kraju pochodzenia
 • w Polsce - wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania w Polsce.

Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletności.

Dostałem decyzję - jak otrzymać Kartę Polaka?

Karta Polaka jest wydawana po uzyskaniu pozytywnej decyzji o jej przyznaniu.

Kartę Polaka odbierasz osobiście w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu. Kartę Polaka dla małoletniego odbiera rodzic/przedstawiciel ustawowy.

Wizytę w celu odbioru Karty Polaka w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową wybierając: CUDZOZIEMCY - Odbiór karty pobytu/Karty Polaka.

Aby odebrać Kartę Polaka, weź ze sobą ważny dokument podróży i poprzednią Kartę Polaka, jeżeli była wydana.

Sprawdź, czy Twoja karta jest gotowa do odbioru w aplikacji CUDZOZIEMCY.

Did you find it useful?

Report an error on this page / Leave feedback

CAPTCHA
This task is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Leave feedback