Check-lista - Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo, w niebudzący wątpliwości sposób,
  • 4 fotografie,
  • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
  • zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
  • wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka,
  • kopia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydanego obywatelowi Unii Europejskiej, z którym przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.