Check-lista - Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo, w niebudzący wątpliwości sposób,
  • 4 fotografie,
  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły.