Check-lista - Rodzic jest cudzoziemcem i pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem RP

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (formularz wniosku) i podpisany przez jednego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna,
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży dziecka (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy dziecko nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • akt urodzenia (oryginał lub uwierzytelniona kopia),
  • tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia - w przypadku, gdy akt urodzenia został wydany poza granicami Polski (oryginał lub uwierzytelniona kopia),
  • odpis aktu małżeństwa rodzica (oryginał lub uwierzytelniona kopia),
  • kopia zezwolenia na pobyt rodzica.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.