Check-lista - Małoletnie dziecko obywatela RP

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania),
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • akt urodzenia dziecka (oryginał lub uwierzytelniona kopia),

  • tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia - w przypadku, gdy akt urodzenia został wydany poza granicami Polski (oryginał lub uwierzytelniona kopia),
  • kopia dowodu osobistego rodzica.