Check-lista - Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Osoba fizyczna

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Możesz załączyć do wyboru:

 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (w przypadku załączenia wyciągu z konta, saldo rachunku powinno pokrywać cały okres zaproszenia - 515 zł na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie i  każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie),
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie i każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie),
 • decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty w wysokości 515 zł w stosunku do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie.

W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka.

Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

 • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
 • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
 • 2500 zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym ma mieszkać zapraszany Cudzoziemiec np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy jedynie aktu własności działki, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie Cudzoziemca w powyższym lokalu,
 • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres)
 1. Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej.
 2. Kopia dowodu osobistego lub dokumentu podróży i karty pobytu. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • ostatnie rozliczenie z urzędem skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów(w przypadku rozliczeń miesięcznych) lub kopia aktualnego rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego - oryginał do wglądu,
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku. Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwać ma Cudzoziemiec  np.:
 • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
 • przydział lokalu spółdzielczego,
 • umowa najmu lokalu komunalnego,
 • w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy załączyć tytuł prawny wynajmującego do tego lokalu oraz jego zgodę na zamieszkanie przez cudzoziemca,
 • lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres),
 • w przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu cudzoziemca w hotelu.
 1. Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Osoba prawna

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia ),
 • CIT – 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego.
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkiwać ma Cudzoziemiec  np.:
 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu,
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

W przypadku dostarczenia rezerwacji hotelowej należy dodatkowo przedstawić środki finansowe określone w rezerwacji, umożliwiające sfinansowanie pobytu Cudzoziemca w hotelu

 1. Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii

Stowarzyszenie

 1. Wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
 • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (wymagana miesięczna kwota 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca).
 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,  w którym zamieszkiwać ma Cudzoziemiec np.:
 • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu,
 • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 1. Kopia aktualnego wypisu z rejestru stowarzyszeń.
 2.  Potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii