Check-lista - Wymiana karty pobytu

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie;
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
    • aktualny odpis aktu stanu cywilnego w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu (np. zmiana nazwiska)
    • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
    • zgłoszenie utraty karty pobytu wydane przez jednostkę Policji (opcjonalnie)
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że opłaciłeś wydanie dokumentu.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.