Check-lista - Prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu), w razie braku możliwości okazania dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, możesz przedstawić inny dowód niż dokument urzędowy, który pozwoli potwierdzić Twoją tożsamość i obywatelstwo w niebudzący wątpliwości sposób,
  • 4 fotografie,
  • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany okres przebywania na terytorium Polski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie,,
  • w przypadku obywatela Unii Europejskiej małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej - dokumenty potwierdzające 3 letni nieprzerwany pobyt wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków pobytu w tym okresie;
  • dokumenty stwierdzające przyczyny  przerw w pobycie, jeśli takie wystąpiły.