Check-lista - Pobyt krótkotrwały

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 
Kwota, którą musisz zapłacić zależy od tego, w jakim celu starasz się o pobyt krótkotrwały. 
Jeżeli jesteś obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub Twojej obecności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej  kwota opłaty wynosi 85 zł.
Jeżeli starasz się o zezwolenie ze względu na wyjątkową sytuację osobistą kwota opłaty wynosi 340 zł.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • dokumenty potwierdzające okoliczności wymagające Twojego pobytu w Polsce (np. wezwania do stawiennictwa przed polskimi organami władzy publicznej, zaświadczenia lekarskie itp.).
W trakcie postępowania możesz być poproszony o przyjście do urzędu na rozmowę, aby złożyć dodatkowe wyjaśnienia. 

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii