Check-lista - Zmiana zezwolenia

  • wniosek o zmianę decyzji  podpisany przez Ciebie, złożony do właściwego wojewody,
  • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez Twojego pracodawcę, oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia, 
  • oryginał załącznika nr 2 do wniosku, wypełniony w całości przez Ciebie,
  • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
    Sprawdź, czy potrzebujesz informację starosty
  • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagający wyższych kwalifikacji  (tj. tej, która ma być zmieniona).