Check-lista - Otrzymałem w Polsce azyl

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Za wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na udzielony azyl na terytorium RP nie pobiera się opłaty skarbowej.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzieleniu azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.