Check-lista - Pobyt stały dla posiadacza Karty Polaka

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce lub skorzystać z interaktywnego formularza
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
Za wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały ze względu na posiadaną Kartę Polaka nie pobiera się opłaty skarbowej.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • kopia Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu,
  • oświadczenie o zamiarze osiedlenia się w Polsce na stałe na formularzu.
  • dokumenty potwierdzające Twoją chęć osiedlenia się na terytorium RP (np. umowa najmu, umowa o pracę, dokumenty potwierdzające studia itp.).