Check-lista - Posiadam w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony on-line w Module Obsługi Spraw lub zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
  • fotografie,
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość..
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • decyzja potwierdzająca, że posiadasz status uchodźcy, ochronę uzupełniająca lub pobyt ze względów humanitarnych,

  • dokumenty potwierdzające, że Twoj pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

W trakcie postępowania możesz być poproszony o przyjście do urzędu na rozmowę, aby złożyć dodatkowe wyjaśnienia.