Co powinienem wiedzieć? - badania naukowe

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu

Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Pełnomocnik/doręczenia

Jeśli wyjedziesz za granicę i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinieneś przynajmniej wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Informuj nas o zmianie adresu do korespondencji, to przyspieszy procedurę.

Wzór oświadczenia dot. miejsca zamieszkania (link) znajdziesz na naszej stronie internetowej – zawiera ono wszystkie informacje jakie powinny być w nim umieszczone tj. kto zapewnia miejsce zamieszkania, komu jest ono zapewniane, na jaki okres i pod jakim adresem

Jeśli wyznaczyłeś pełnomocnika, dołącz do dokumentów oryginał pełnomocnictwa (link do hasła „pełnomocnik/pełnomocnictwo – obecnie link pełnomocnictwo jest usty’) . Jeśli masz więcej niż jednego pełnomocnika, pamiętaj aby wskazać tego, o którego mamy wysyłać korespondencję.

Oryginały/tłumaczenia

Składaj dokumenty w oryginale (do wglądu) lub uwierzytelnionej kopii. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą wyślij je w oryginale wraz z prośbą o ich zwrot po naszym służbowym wykorzystaniu - po zakończeniu postępowania odeślemy do ciebie oryginały

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacza przysięgłego znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Twoja uczelnia

Aby zezwolenie w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych mogło zostać wydane, jednostka, w której prowadzisz badania naukowe lub prace rozwojowe musi być zatwierdzona na potrzeby przyjmowania cudzoziemców oraz zamieszczona na liście jednostek w dzienniku właściwego ministra. Listy zatwierdzonych jednostek przyjmujących cudzoziemców oraz informacje na temat składania wniosków w tym zakresie można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (vide: Materiały - u dołu strony).

Prawo do wykonywania pracy

Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy” oraz ,,naukowiec”.

Obowiązek informacyjny

Jeśli otrzymałeś zezwolenie na pobyt czasowy, masz obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, czyli np. rezygnacji z prowadzenia badań naukowych. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji. Jeżeli tego nie zrobisz, możemy odmówić Ci kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi