Co powinienem wiedzieć - świadczenie pieniężne

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składasz do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Świadczenie pieniężne jest przyznawane na okres do 9 miesięcy.

Świadczenia pieniężne ustalane są w kwocie stanowiącej:

  • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
  • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

Świadczenia są wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne.

Do wypłaty przyznanego świadczenia pieniężnego niezbędne będzie określenie formy jego wypłaty. Świadczenie  może zostać wypłacone w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę na oświadczeniu. Oświadczenie można złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego lub po uzyskaniu decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego do starosty wskazanego w decyzji. 

Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem 1 stycznia 2017r.

W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.

W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.

Świadczenia pieniężne są wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Pełnomocnik/doręczenia

Jeśli wyjedziesz za granicę i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy, powinieneś przynajmniej wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Informuj nas o zmianie adresu do korespondencji, to przyspieszy procedurę.

Wzór oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania znajdziesz na naszej stronie internetowej – zawiera ono wszystkie informacje jakie powinny być w nim umieszczone tj. kto zapewnia miejsce zamieszkania, komu jest ono zapewniane, na jaki okres i pod jakim adresem (pobierz wzór oświadczenia).

Jeśli wyznaczyłeś pełnomocnika, dołącz do dokumentów oryginał pełnomocnictwa. Jeśli masz więcej niż jednego pełnomocnika, pamiętaj aby wskazać tego, o którego mamy wysyłać korespondencję.

Oryginały/tłumaczenia

Składaj dokumenty w oryginale (do wglądu) lub uwierzytelnionej kopii. Jeśli wysyłasz dokumenty pocztą wyślij je w oryginale wraz z prośbą o ich zwrot po naszym służbowym wykorzystaniu - po zakończeniu postępowania odeślemy do ciebie oryginały

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Tłumacza przysięgłego znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi