Członek rodziny obywatela ZK

Członek rodziny obywatela ZK oznacza następujące osoby, bez względu na obywatelstwo:

  • współmałżonka
  • partnera, z którym obywatel Unii zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego Państwa Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego Państwa Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim ustawodawstwie przyjmującego Państwa Członkowskiego;
  • bezpośrednich zstępnych (dzieci), którzy nie ukończyli dwudziestego pierwszego roku życia lub pozostają na utrzymaniu, oraz tych współmałżonka lub partnera
  • bezpośrednich wstępnych (rodziców) pozostających na utrzymaniu oraz tych współmałżonka lub partnera
  • osoby inne niż te zdefiniowane powyżej, których obecność jest konieczna dla obywateli Zjednoczonego Królestwa do tego, by ci obywatele Zjednoczonego Królestwa nie zostali pozbawieni prawa pobytu przyznanego im na podstawie Umowy Wystąpienia (ta kategoria dotyczy prawa pobytu bezpośredniego wstępnego małoletniego obywatela UE, sprawującego faktyczną opiekę nad tym małoletnim obywatelem UE i na którego utrzymaniu ten małoletni obywatel UE pozostaje).

Członkowie rodzin obywatela ZK są beneficjentami Umowy Wystąpienia, jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

  • zamieszkiwali w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu tu mieszkają;
  • byli bezpośrednio spokrewnieni z w/w obywatelami ZK i zamieszkiwali poza Polską przed zakończeniem okresu przejściowego, jeżeli spełniają powyższe warunki w chwili ubiegania się o pobyt na podstawie Umoy Wystąpienia w celu dołączenia do w/w obywateli ZK;

Umowa Wystąpienia przewiduje także kategorię "Przyszli członkowie rodzin" - dzieci w/w obywateli ZK (nie obejmuje dzieci małżonka, chyba, że adoptowane też przez w/w obywatela ZK) lub przysposobione przez nich, urodzone lub przysposobione po zakończeniu okresu przejściowego, w państwie przyjmującym lub poza jego terytorium, do ukończenia 21 lat i pozostające na utrzymaniu obywatela ZK lub jego współmałżonka/partnera, które w chwili ubiegania się o pobyt w celu dołączenia do w/w obywateli ZK spełniają jeden z następujących warunków:

  •  oboje rodzice są w/w obywatelami ZK;
  •  jedno z rodziców jest w/w obywatelem ZK a drugie jest obywatelem państwa przyjmującego; lub
  •  jedno z rodziców jest w/w obywatelem ZK i sprawuje wyłączną lub wspólną pieczę nad dzieckiem.

 

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi