Brexit

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (w skrócie FAMI) to mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

czytaj dalej...

Zachowanie prawa pobytu lub posiadanie prawa pobytu w szczególnych sytuacjach, które dotyczą także obywateli Zjednoczonego Królestwa:

Prawo pobytu po zaprzestaniu wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej:

Obywatel ZK, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, zachowuje prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek w następujących przypadkach:

czytaj dalej...

Lista dokumentów, które mogą potwierdzać spełnianie warunków prawa pobytu na terytorium Polski przez obywateli ZK, przez okres przekraczający 3 miesiące:

Pracownicy lub osoby pracujące na własny rachunek:

czytaj dalej...

Obywatel Zjednoczonego Królestwa może wykazać swoje obywatelstwo na kilka sposobów. Dzieje się tak dlatego, że można je uzyskać na kilka sposobów tj. poprzez narodziny, pochodzenie, rejestrację lub naturalizację. Poniższe zestawienie przedstawia katalog akceptowanych dowodów na wykazanie obywatelstwa przygotowany przez UDSC w uzgodnieniu z Home Office:

Obywatele brytyjscy (British citizens) (z wyłączeniem tych z Wysp Normandzkich oraz z Wyspy Man (the Channel Islands and Isle of Man):

czytaj dalej...

Brytyjski pracownik przygraniczny (frontier worker) - obywatel ZK, który przed dniem 31 grudnia 2020 r. wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium RP i nie podlegał obowiązkowi rejestracji pobytu (brak zamieszkiwania na tym terytorium) a po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym terytorium i jednocześnie na nim nie zamieszkuje.

czytaj dalej...

 Obywatel ZK lub członek rodziny obywatela ZK, który na podstawie Umowy Wystąpienia, po upływie okresu przejściowego będzie posiadać prawo pobytu w Polsce co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli:

– korzystał z prawa pobytu w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego (dotyczy to także obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy wjechali do Polski po dacie Brexitu, a przed upływem okresu przejściowego);

– w dalszym ciągu mieszka w Polsce.

czytaj dalej...

Członek rodziny obywatela ZK oznacza następujące osoby, bez względu na obywatelstwo:

czytaj dalej...

Dokumenty, które będą wydawane od 1.01.2021 r. obywatelom ZK/członkom rodzin obywateli ZK, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia.

Będą one potwierdzały korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce.

Dokumenty będą zawierały adnotację odnoszącą do Umowy Wystąpienia: „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”.

czytaj dalej...

Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom national) oznacza obywatela Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu deklaracji Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie definicji terminu „obywatele” (Dz. Urz. UE C 23 z 28.01.1983, str. 1) i deklaracji nr 63 załączonej do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz.

czytaj dalej...

Dokument potwierdzający złożenie wniosku, uprawniający wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granic bez konieczności uzyskania wizy.

Wydawany jest obywatelowi ZK oraz członkowi rodziny obywatela ZK, który:

1) do 31.12.2021 r. złożył wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, nowej karty pobytowej, nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu,

czytaj dalej...

Strony