Zachowanie prawa pobytu obywateli ZK

Zachowanie prawa pobytu lub posiadanie prawa pobytu w szczególnych sytuacjach, które dotyczą także obywateli Zjednoczonego Królestwa:

Prawo pobytu po zaprzestaniu wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej:

Obywatel ZK, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, zachowuje prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek w następujących przypadkach:

  • zaprzestania wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku lub w związku z ciążą i połogiem albo,
  • niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy;
  • podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Jeżeli okres wykonywania pracy lub wykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzedzający bezrobocie, był krótszy niż rok, prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachunek obywatel UE zachowuje przez okres 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Zachowanie prawa pobytu przez członka rodziny obywatela ZK:

Członek rodziny będący obywatelem ZK zachowuje prawo pobytu w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela ZK, spełniającego warunki pobytu przekraczającego 3 miesiące.

Prawo pobytu uczącego się dziecka obywatela ZK oraz jego rodzica:

Dziecku obywatela ZK, które przebywa i uczy się lub studiuje na tym terytorium, przysługuje prawo pobytu do czasu zakończenia nauki lub studiów.

Rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem obywatela ZK, które przebywa i uczy się lub studiuje na tym terytorium, przysługuje prawo pobytu do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności; prawo to przysługuje także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal wymaga ono obecności i opieki tego rodzica, aby móc kontynuować i ukończyć naukę.

Tematyka: 

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi