Wystarczające środki na utrzymanie w Polsce/wystarczające środki finansowe

Minimalne środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce. Ich wysokość może ulec zmianie – obecnie wynoszą 776 zł na miesiąc, jeżeli jesteś osobą samotnie gospodarującą lub 600 zł na każdą osobę w rodzinie we wspólnym gospodarstwie domowym

Dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być  w szczególności:

  • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;
  • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Koszty podróży powrotnej cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:

  • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
  • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
  • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi