Praca

Współmałżonek tj. żona, mąż oraz dziecko do ukończenia 18 roku życia tj. małoletni. Pozostałe osoby spokrewnione z cudzoziemcem np. rodzeństwo, rodzice nie korzystają ze statusu członka rodziny.

czytaj dalej...

Zezwolenie na pracę wykonywaną na rzecz pracodawcy, który prowadzi działalność w branży o charakterze sezonowym, określonym przepisami. Wykaz działalności uznawanych za pracę sezonową określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

czytaj dalej...

Dokument, który uprawnia do wykonywania legalnej pracy w Polsce pod warunkiem, że cudzoziemiec ma legalny pobytu np. ważną wizę, zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek pracodawcy. Szczegółowe informacje.

czytaj dalej...

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy sezonowej. Branże, które mają charakter sezonowy określone są przepisami. Zezwolenie to udzielane jest na okres ważności zezwolenia na pracę sezonową wydanego przez starostę i uprawnia do pobytu w Polsce w okresie ważności.

czytaj dalej...

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty w oddziale lub przedstawicielstwie pracodawcy macierzystego, którego siedziba znajduje się poza granicami Unii Europejskiej. Wniosek o udzielenie tego rodzaju zezwolenia składa jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec będzie wykonywał pracę na terytorium Polski.

czytaj dalej...

Niebieska karta UE, zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych np. posiadania wyższego wykształcenia. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji.

czytaj dalej...

Zezwolenie na pobyt czasowy, które udzielane jest gdy Twoim celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Zezwolenie to uprawnia do pobytu w Polsce i do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy oraz warunkach określonych w decyzji. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/jednolite-zezwo....

czytaj dalej...

Zawód, do którego wykonywania na terenie Polski wymagane są określone prawem dokumenty, np.: kierowca samochodu ciężarowego, nauczyciel, lekarz.

czytaj dalej...

Umowa, na podstawie której pracujesz/świadczysz usługę/wykonujesz dzieło.

czytaj dalej...

Oświadczenie woli dwóch stron np. osób do wykonania określonych czynności, rodzaje umów cywilnoprawnych i zasady ich zawierania regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego, umowami cywilnoprawnymi są m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło.

czytaj dalej...

Strony