Zezwolenie na pracę

Sprawdź, czy potrzebujesz zezwolenie na pracę dla swojego pracownika

Zatrudniając Cudzoziemca w Polsce potrzebujesz ważnego dokumentu legalizującego Jego zatrudnienie. Jednak w niektórych przypadkach nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę – sprawdź czy Twój pracownik:

 • jest obywatelem Ukrainy i legalnie przebywa w Polsce,
 • jest studentem studiów stacjonarnych,
 • jest absolwentem studiów stacjonarnych wyższych na polskiej uczelni,
 • jest absolwentem szkoły ponadpodstawowej w RP,
 • jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową, przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, oraz wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
 • posiada ważną Kartę Polaka

Żadne z powyższych? Sprawdź pozostałe kategorie zwolnionych z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Sprawdź czy Twój pracownik:

 1. posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej
 3. posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych
 6. posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej
 7. korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej
 8. posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. jest obywatelem Unii Europejskiej, EOG lub Szwajcarii 
 10. towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi UE, EOG lub Szwajcarii, jako członek rodziny obywatela UE 
 11. jest członkiem rodziny obywatela UE, niebędącym obywatelem UE, ale z prawem pobytu na terytorium RP 
 12. posiada  zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, Niebieską Karta UE, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego lub zezwolenie na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – na warunkach określonych w tym zezwoleniu
 13. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności lub przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
 14. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone ze względu na studia, badania naukowe, w celu połączenia z rodziną, dla ofiar handlu ludźmi, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na status rezydenta długoterminowego UE w innym kraju członkowskim lub szczególne uprawnienia dla obywateli Turcji  
 15. jest małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-7 i posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego
 16. jest zstępnym, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 -7 posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 17. posiada zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone dla korzystających z mobilności i ich rodzin
 18. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 
 19. jest uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego UE. EOG lub Szwajcarii,  który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 20. w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia

Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolnieni są także cudzoziemcy

 • prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, pełniący funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

 • nauczyciele języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy

 • członkowie sił zbrojnych lub personel cywilny, którzy wykonują pracę w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub cudzoziemcy delegowani do wdrażania programów zbrojeniowych realizowanych na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną

 • stali korespondenci zagranicznych środków masowego przekazu, którym została przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji

 • wykonujący indywidualnie lub w zespołach, trwające do 30 dni w roku kalendarzowym, usługi artystyczne

 • wygłaszający, do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują miejsce stałego pobytu za granicą

 • sportowcy wykonujący, do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zawodami sportowymi

 • wykonujący pracę w związku z wydarzeniami sportowymi rangi międzynarodowej, skierowani przez odpowiednią międzynarodową organizację sportową

 • duchowni, członkowie zakonów lub inne osoby, które wykonują pracę w związku z pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych organizacjach międzykościelnych, których status uregulowany jest umową międzynarodową, przepisami o stosunku Państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego, lub które działają na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, ich osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych, a także którzy wykonują pracę w ramach pełnienia funkcji religijnej w innych podmiotach, na podstawie skierowania przez właściwy organ kościoła lub innego związku wyznaniowego albo jego osoby prawnej

 • studenci, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów

 • studenci, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia

 • studenci szkół wyższych lub uczniowie szkół zawodowych, skierowani do odbycia, w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w roku kalendarzowym, praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, zorganizowanych w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą lub zawodową a pracodawcą, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy

 • studenci szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej

 • uczestniczący w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;

 • wykonujący pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o instytutach badawczych

 • delegowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu:

  • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy, dostarczonych kompletnych technologicznie urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem,

  • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, innego sprzętu lub części, wykonanych przez przedsiębiorcę polskiego,

  • przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, o których mowa w lit. a, w zakresie jego obsługi lub użytkowania,

  • montażu i demontażu stoisk targowych, jak i opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu

 • wykonujący pracę na rzecz posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z pełnioną funkcją

 • uprawnieni na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3687; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 10.

Jeżeli Twojego pracownika nie dotyczy żadne w powyższych - złoż wniosek o zezwolenie na pracę.

Zbyt skomplikowane? Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny poradnik. SPRAWDŹ CZY TWÓJ PRACOWNIK POTRZEBUJE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć, jeżeli zamierzasz zatrudnić cudzoziemca, który nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę.

Sprawdź poniżej jakie zezwolenie na pracę potrzebujesz dla swojego pracownika.

Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków

Gdzie złożyć wniosek?

 • elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl lub

 • pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Przeczytaj nasz poradnik

Jakie dokumenty złożyć?

Dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia:

Zezwolenie na pracę TYP A

Wniosek o zezwolenie na pracę TYP A składasz kiedy Twój pracownik będzie wykonywał pracę w Polsce, a Ty prowadzisz działalność na terytorium RP.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP A musisz złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy (wniosek do pobrania)
 • umowę spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji
 • kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • informację starosty, jeżeli jest wymagana
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, jeżeli informacja starosty była wymagana;

 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;

 • kopię dowodu uiszczenia wpłaty, z określeniem cudzoziemca którego wniosek dotyczy;

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania,

 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem (wzór do pobrania). Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik,

 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (wzór do pobrania), jeśli pracodawca nie składa wniosku osobiście.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dot. obowiązków podmiotu zatrudniającego) oraz oryginałów dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę TYP B

Wniosek o zezwolenie na pracę TYP B składasz kiedy Cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP B, musisz złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy (wniosek do pobrania)
 • umowę spółki — w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji albo kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki — jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji
 • kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
 • kopie dokumentów potwierdzających zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy tj.:
  • ukończenia przez cudzoziemca w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku  o wydanie zezwolenia na pracę ukończenia szkoły lub uczelni wyższej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub bycie doktorantem w szkole doktorskiej prowadzonej przez podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • legalny i nieprzerwany  przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę,
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym,

 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku, w celu wykazania zatrudniania na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku przynajmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę,

 • dokumenty potwierdzających  posiadanie środków  lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w art. 88 c ust. 4 pkt 1 ustawy, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy (w przypadku gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w pkt 5 i 6),

 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania,

 • kopię dowodu uiszczenia wpłaty, z określeniem cudzoziemca którego wniosek dotyczy;

 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem (wzór do pobrania). Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dot. obowiązków podmiotu zatrudniającego) oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę TYP C

Zezwolenie to jest wydawane gdy pracownik, wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP C musisz złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy (wniosek do pobrania),
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

 • dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium RP;

 • kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 • dokument potwierdzający przez pracodawcę zagranicznego wskazanie osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 /warunki pracy i płacy/ i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3 (tj. wojewody, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji), jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym;

 • list oddelegowujący wystawiony przez pracodawcę zagranicznego;

 • dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy;

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;

 • kopię dowodu uiszczenia wpłaty, z określeniem cudzoziemca którego wniosek dotyczy;

 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem (wzór do pobrania). Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik;

 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (wzór do pobrania).  (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dot. obowiązków podmiotu zatrudniającego) oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę TYP D

Zezwolenie na pracę typ jest wymagane jeśli Cudzoziemiec, wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP D musisz złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy (wniosek do pobrania),
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;

 • dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium RP;

 • kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 • kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona,

 • list oddelegowujący,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania,

 • kopię dowodu uiszczenia wpłaty, z określeniem cudzoziemca którego wniosek dotyczy;

 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem (wzór do pobrania). Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik;

 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (wzór do pobrania).  (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).
Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dot. obowiązków podmiotu zatrudniającego) oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę TYP E

Zezwolenie na pracę typ E jest wymagane jeśli Cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w zezwoleniach typu B, C, D.

Aby otrzymać zezwolenie na pracę TYP E musisz złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę wypełniony zgodnie z pouczeniem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy (wniosek do pobrania),
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego,

 • dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium RP;

 • kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

 • list oddelegowujący,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania,

 • kopię dowodu uiszczenia wpłaty, z określeniem cudzoziemca którego wniosek dotyczy;

 • oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem (wzór do pobrania). Oświadczenie podpisuje wyłącznie pracodawca (oświadczenie dot. czynu zabronionego), w przypadku spółek oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji wymienione w KRS, a spółek cywilnych – wszyscy wspólnicy. Tego oświadczenia nie może za pracodawcę podpisać pełnomocnik;

 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (wzór do pobrania).  (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście).
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega się o wydanie zezwolenia równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do składanych wniosków może dołączyć po jednym egzemplarzu wyżej wymienionych dokumentów.
Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Wojewoda może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88h ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dot. obowiązków podmiotu zatrudniającego) oraz oryginały dokumentów składanych do wniosku.

Zezwolenie na pracę - wpłaty za wydanie zezwolenia

Wpłata za wydanie zezwolenia na pracę wynosi:

50 zł – w przypadku gdy zamierzasz powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy (zezwolenie typ A,B,C i E)

OPŁAĆ ONLINE

100 zł – w przypadku gdy zamierzasz powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres przekraczający 3 miesiące (zezwolenie typ A,B,C i E)

OPŁAĆ ONLINE

200 zł – w przypadku gdy jako podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierzasz delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej (zezwolenie na pracę typ D)

OPŁAĆ ONLINE

Wpłaty możesz też dokonać tradycyjnie na nasze konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000 

Wpłaty dokonujesz za złożenie wniosku i nie podlega ona zwrotowi niezależnie od rozstrzygnięcia. Wpłaty dokonujesz za każdy wniosek osobno - pamiętaj, aby podać imię i nazwisko Cudzoziemca, którego dotyczy wpłata.

Jeśli ustanawiasz pełnomocnika, dodatkowo dokonujesz opłaty od każdego stosunku pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Opłaty za pełnomocnictwo nie pobiera się w przypadku wniosków dotyczących wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Opłatę za pełnomocnictwo wpłacasz na konto właściwego Urzędu Miasta. Linki do opłat za pełnomocnictwo w zależności od miasta znajdziesz w dziale OPŁATY

Co powinienem wiedzieć?

Obowiązki pracodawcy związane z udzieleniem zezwolenia

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi

FAQ

Czy można otrzymać duplikat zezwolenia na pracę? Jak długo to trwa?

Tak. Strona (czyli pracodawca) może złożyć wniosek o wydanie kopii zezwolenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Opłata skarbowa za wydanie duplikatu decyzji wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą stronę decyzji (więc jeśli decyzja jest dwustronicowa, to opłata za jej duplikat wyniesie 10 zł)....

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta?

Możesz pracować pod warunkiem, że byłeś uprawniony do pracy bezpośrednio przed złożeniem wniosku – to jest posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pracę, a po złożeniu wniosku będziesz pracował na warunkach, które były wskazane w posiadanym zezwoleniu. 

Jeśli...

czytaj całą odpowiedź...

Czy mogę pracować w Polsce na karcie pobytu uzyskanej w innym kraju UE?

Karta pobytu wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen uprawnia Cię do pobytu w celu turystycznym na terenie innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Sama karta pobytu nie uprawnia Cię do...

czytaj całą odpowiedź...

Złożyłem wniosek o kolejną kartę pobytu (ten sam pracodawca, te same warunki zatrudnienia). Czy aby legalnie pracować w okresie oczekiwania na wydanie decyzji, muszę posiadać zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy?

Nie, jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych i masz zalegalizowany pobyt, np. odcisk stempla w paszporcie lub ważną wizę.

Praca musi być wykonywana u pracodawcy i na stanowisku wskazanych w decyzji. W innym...
czytaj całą odpowiedź...

Jak długo mogę pracować na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy?

Nie dłużej niż 24 miesiące.