Umowa o staż

Umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, powinna być zawarta w formie pisemnej z organizatorem stażu oraz powinna określać:

a) opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia,

b) czas trwania stażu,

c) warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca wykonywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażysty,

d) godziny odbywania stażu,

e) prawa i obowiązki stron dotyczące:

  • pokrywania kosztów odbywania stażu,
  • niezbędnych badań lekarskich,
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • dni wolnych,
  • warunków rozwiązania umowy,

f) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi