Co powinienem wiedzieć? Karta pobytu

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza Twoją tożsamość  podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Utrata/uszkodzenie karty

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, w terminie 3 dni od dnia jej utraty lub uszkodzenia, zawiadom o tym fakcie organ, który wydał ten dokument. Zawiadomienie składasz na formularzu.

Po złożeniu zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu wydamy nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

W przypadku odzyskania utraconej karty pobytu zawiadom o tym fakcie, w terminie 3 dni od dnia jej odzyskania, organ, który wydał ten dokument. W przypadku otrzymania kolejnej karty pobytu wydanej w miejsce utraconej, niezwłocznie zwróć odzyskany dokument organowi, który ten dokument wydał.

Kto wydaje/wymienia?

Kartę pobytu wydaje lub odmawia jej wydania wojewoda, który udzielił Tobie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Kartę pobytu w przypadku udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych, wydaje lub odmawia jej wydania komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił tej zgody.

Kartę pobytu wymienia lub odmawia jej wymiany wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu. Jeśli posiadasz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, kartę pobytu wymienia lub odmawia jej wymiany komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu.

Odmowa wydania albo wymiany karty pobytu następuje w drodze decyzji.

Zwrot 

Kartę pobytu zwracasz organowi, który ją wydał, gdy:

  • nabyłeś obywatelstwo polskie;
  • otrzymałeś decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
  • otrzymałeś decyzję o cofnięciu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • otrzymałeś decyzję o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy;
  • otrzymałeś decyzję o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
  • decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa
  • decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa
  • decyzja o udzielaniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła z mocy prawa

Kartę pobytu zwracasz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo jedna z wymienionych decyzji stała się ostateczna albo wygasła.

Na Twój wniosek wydamy nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie karty pobytu, które jest ważne przez 30 dni.

Czy ta strona była przydatna?

Zgłoś błąd na tej stronie / Przekaż uwagi

CAPTCHA
To zadanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Przekaż uwagi