Check-lista - Zmiana zezwolenia – wnioski złożone do 29.01.2022

  • wniosek o zmianę decyzji – podpisany własnoręcznie przez osobę, której zezwolenie dotyczy - jako Stronę postępowania. Wniosek o zmianę zezwolenia składa się do Wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu,
  • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez pracodawcę, oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik,
  • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
    Sprawdź, czy potrzebujesz informację starosty
  • aktualny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Polsce – pamiętaj, że dokumenty należy składać w oryginale,
  • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę decyzji w kwocie 10 zł.

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. tej, która ma być zmieniona).