Check-lista - Przedłużenie wizy krajowej

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek o przedłużenie wizy krajowej w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem
 • dokument podróży, ważny min.  3 miesiące po okresie ważności wizy, którą chcesz przedłużyć, zawiera przynajmniej 2 wolne strony i został wydany w ciągu ostatnich 10 lat;
 • aktualna fotografia;
 • dokumenty potwierdzające:
  • cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zamiar opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy np. rezerwacja biletu;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia wizy:

 • dokumenty potwierdzające szczególny charakter Twojego pobytu w Polsce, których nie mogłeś przewidzieć, składając wniosek o wydanie wizy.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.

 W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania złożonych dokumentów, w trakcie postępowania możesz być poproszony o przyjście na rozmowę do urzędu.