Check-lista - Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Załącznik nr 1 powinna podpisać osoba upoważniona do reprezentacji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo pełnomocnik wyznaczony przez tą osobę. Wtedy załącz do wniosku stosowne pełnomocnictwo.

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

  • załącznik nr 1 do wniosku potwierdza posiadanie przez Ciebie celu pobytu w Polsce powyżej 3 miesięcy, stabilnego i regularnego źródła dochodu  oraz ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku umowy o pracę i umowy zlecenie). Na podstawie tego dokumentu sprawdzamy, czy posiadasz dochód wystarczający na utrzymanie. Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę, informacji starosty,
  • oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku. (wskazówka 3) Jeśli dokument jest wymagany, do wniosku dołącz oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy – jej brak nie jest brakiem formalnym, ale dołączenie wszystkich, prawidłowo przygotowanych dokumentów przy złożeniu wniosku pozwoli usprawnić jego rozpatrywanie w trakcie postępowania dowodowego,
  • aktualny dokument potwierdzający zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium RP,
  • umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, umowa cywilnoprawna, na  podstawie której wykonujesz pracę, świadczysz usługi lub pozostajesz w stosunku służbowym zawarta na okres przynajmniej 1 roku,
  • dokument potwierdzający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych np. dyplom ukończenia studiów wyższych w oryginale wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie może być niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy.