Check-lista - Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

 • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania).
 • fotografie,
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

 1. potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz że posiadasz taki dochód obecnie:
 • aktualna umowa o pracę/zlecenie
 • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej działalności/spółki
 • rozliczenia podatkowe z ostatnich 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie Skarbowym
 • wszystkie umowy, na podstawie których pracowałeś w tym okresie
 • świadectwa pracy
 • możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie

2. ubezpieczenie zdrowotne,

3. dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego.

W trakcie postępowania możesz zostać poproszony o dołączenie dodatkowych dokumentów np. potwierdzających nieprzerwany pobyt w Polsce.

Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii.