Check-lista - Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową. 

OPŁAĆ ONLINE

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

W załączniku nr 1 do wniosku pracodawca podaje wysokość proponowanego Tobie wynagrodzenia za pracę, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,, niezależnie od wymiaru czasu pracy/liczby godzin pracy i rodzaju umowy, na podstawie której wykonujesz pracę. Pamiętaj, że warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów np. umowy o pracę/zlecenie, informacji starosty.
  • oryginał informacji starosty lub dokument potwierdzający zwolnienie z tego obowiązku,
    Sprawdź czy potrzebujesz informacji starosty
    Jeśli dokument jest wymagany, do wniosku dołącz oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy – jej brak nie jest brakiem formalnym ale dołączenie wszystkich, prawidłowo przygotowanych dokumentów przy złożeniu wniosku pozwoli usprawnić jego rozpatrywanie w trakcie postępowania dowodowego.

  • jeżeli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło - aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,

  • jeżeli pracujesz w zawodzie regulowanym – uzupełnij również dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane.

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania i liczbą osób na utrzymaniu.