Check-lista - Zmiana jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (do pobrania).
  • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wypełniony w całości przez pracodawcę oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik,
  • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
    Sprawdź, czy potrzebujesz informację starosty
  • jeżeli będziesz wykonywał pracę na podstawie umowy o dzieło - aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w kwocie 220 zł.

W celu przyspieszenia postępowania warto dołączyć również aktualny wydruk z KRS/CEiDG firmy do załącznika nr 1 do wniosku oraz kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. tej, która ma być zmieniona).