Check-lista - Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Dokumenty potrzebne do uzyskania stempla w paszporcie (tzw. wymogi formalne):

  • wniosek w 1 egzemplarzu, wypełniony zgodnie z pouczeniem (wniosek do pobrania). Formularz wniosku możesz również pobrać w każdej naszej placówce

  • 4 fotografie,

  • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,

  • załącznik nr 1 do wniosku kompletnie wypełniony przez pracodawcę, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
Do rozpoczęcia postępowania potrzebne będzie również potwierdzenie, że zapłaciłeś opłatę skarbową.

Dokumenty potrzebne do udzielenia zezwolenia:

Na podstawie tego dokumentu sprawdzamy, czy posiadasz dochód wystarczający na utrzymanie. Warunki powierzenia pracy określone w załączniku nr 1 muszą być aktualne w dniu wydawania zezwolenia i muszą być zgodne z warunkami wynikającymi z innych dokumentów, np. umowy o pracę, informacji starosty.
Jeśli dokument jest wymagany, do wniosku dołącz oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania przez Ciebie pracy – jej brak nie jest brakiem formalnym ale dołączenie wszystkich, prawidłowo przygotowanych dokumentów przy złożeniu wniosku pozwoli usprawnić jego rozpatrywanie w trakcie postępowania dowodowego.

W trakcie postępowania informuj nas o każdej zmianie związanej z pracą, miejscem zamieszkania i liczbą osób na utrzymaniu.